skip to Main Content

ประวัติของสมาคมพ่อค้าผ้าไทย 

              จากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวสำเพ็ง ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ซึ่งประกอบด้วยพ่อค้าไทย จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ได้พร้อมใจกันและร่วมกันก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้น ใช้ชื่อว่า  ” สมาคมพ่อค้าผ้าแห่งประเทศไทย “ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ กองสถาบันการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

              บทบาทของสมาคมในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสมัยนั้น จะเน้นทางด้านศุลกากร กรมสรรพากร และกรณีพิพาททางการค้า เพราะผู้ประกอบการการค้าผ้าส่วนใหญ่ จะเป็นผู้นำเข้าผ้ามาจากต่างประเทศ หรือซื้อผ้าจากบริษัทที่เป็นผู้นำเข้า หรือซื้อผ้ามาจากตัวแทนของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมาตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย ต่อมาประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าผ้าได้เองโดยไม่ต้องนำเข้า โดยเริ่มมีการก่อตั้งโรงงานปั่นด้ายและทอผ้ามากขึ้น มีการย้อม พิมพ์และแปรสภาพผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเป็นสินค้าใหม่ๆ กรมสรรพากรจึงมีการตีความคำว่า  ผลิต  เพื่อจะได้จัดเก็บภาษีการค้าได้ครบถ้วน สมาคมฯ (ด้วยความช่วยเหลือจากสรรพากร) ก็ได้อธิบายและชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจ เพื่อสมาชิกจะได้เสียภาษีการผลิตให้ถูกต้อง

               ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า ห้ามใช้คำว่า แห่งประเทศไทย ต่อท้ายชื่อสมาคม ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขชื่อสมาคมใหม่ โดยใช้ชื่อ สมาคมสหพ่อค้าผ้าตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2510 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมใหม่ อีกครั้ง เป็น “สมาคมพ่อค้าผ้าไทย ” จนถึงปัจจุบัน

โดยมีผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม ตามลำดับดังนี้

1.   นายชาย  โชติประสิทธิ์                            ตั้งแต่ พ.ศ. 2504  ถึง พ.ศ. 2512

2.   นายสุวรรณ  วาริการ                               ตั้งแต่ พ.ศ. 2513  ถึง พ.ศ. 2526

3.   นายประวัติ  เกียรติเรืองกิจ                    ตั้งแต่ พ.ศ. 2527  ถึง พ.ศ. 2533

4.   นายสวัสดิ์  ฉันทวิจิตร                              ตั้งแต่ พ.ศ. 2534  ถึง พ.ศ. 2535

5.   นายสุขสวัสดิ์  ศรีสุภรวาณิชย์               ตั้งแต่ พ.ศ. 2535  ถึง พ.ศ. 2543

6.   นายสุรพล  ติยะวัชรพงศ์                        ตั้งแต่ พฤษภาคม 2543  ถึง เมษายน 2547

7.   นายถาวร  ตันติศิริวิทย์                           ตั้งแต่ พฤษภาคม 2547  ถึง เมษายน 2551

8.   นายสุชาย  พรศิริกุล                               ตั้งแต่ พฤษภาคม 2551  ถึง เมษายน 2555

9.   นายสุวิทย์  จตุจินดา                               ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555  ถึง เมษายน 2559

10. นายไชยยศ  รุ่งเจริญชัย                       ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559  ถึง เมษายน 2563

11.  นายอานนท์  เลิศประภากร                   ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563  ถึง ปัจจุบัน         

   

              ปัจจุบัน สมาคมพ่อค้าผ้าไทยเป็นสื่อกลางติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก ดำเนินการประสานประโยชน์ร่วมกัน ในอันที่จะช่วยแก้ไข อุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ของสมาชิก เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าผ้าและธุรกิจสิ่งทอ ในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในด้านการผลิตการตลาด ตลอดจนการลงทุนโดยจัดสัมนาความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอและอื่นๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าทั้งในและนอกประเทศ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสมาคมผู้ผลิตสิ่งทออื่นๆ รวมทั้งการเจรจาติดต่อกับคณะผู้แทนทางการค้าของประเทศต่างๆ และทำความตกลงร่วมกับบุคคล ในวงการเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันด้วย

Back To Top