skip to Main Content

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กพานิช

13/14 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2222-1554, 0-2222-1546

Fax : 0-2622-6872

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton

ผู้ติดต่อ :

คุณไพศาล อาชาไนยกุล

Back To Top