บริษัท ไอพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไอพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไอพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 17 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

Tel : 0-2343-8941 Ext 108

Fax : 0-2677-7116

E-mail :

Website :

Type of business : Trader

Type of product : All Kind Of Fabrics

Type of material :

ผู้ติดต่อ :

คุณสุรศักดิ์ อัศวเกษมจิตร