skip to Main Content

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์
พิคเมนท์ส จำกัด

324 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

Tel : 0-2530-3890-5

Fax : 0-2539-2488, 0-2530-7612

E-mail : mdp@moderndyestuffs.com

Website : www.moderndyestuffs.com

Type of business : Manufacturer

Type of product :

Type of material :

ผู้ติดต่อ :

คุณลือชา อูประภากร คุณสุมน วงศ์วัฒนากูล

Back To Top