บริษัท เท็กซ์โซลีนี่ จำกัด

บริษัท เท็กซ์โซลีนี่ จำกัด

บริษัท เท็กซ์โซลีนี่ จำกัด

226 ซอยเจริญกรุง 14 ถนนเจริญกรุง
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2623-2471-3

Fax : 0-2623-2470

E-mail : info@texollinico.com

Website : www.texollinico.com

Type of business : Exporter,Wholesaler,Trader

Type of product : Sutting,Shirting,Linin,Wool

Type of material : Cotton,TC/CVC,T/R,TRW

ผู้ติดต่อ :

คุณอมร สัจเดว์ คุณเอนก สัจเดว์