skip to Main Content

บริษัท ทรินิเต้ จำกัด

120/11 ม.12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel : Tel : 0-2750-1945-6, 0-2315-5405-6

Fax : Fax : 0-2315-5407

E-mail : trinitesa@gmail.com

Website : www.trinitesa.com

Type of business : Exporter,Importer

Type of product : Grey Fabric

Type of material : Cotton

ผู้ติดต่อ :

คุณนุตนา เปี่ยมกุลวนิช คุณลักขณา เจนจิรโฆษิต

Back To Top