บริษัท คาสซาร์ดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท คาสซาร์ดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท คาสซาร์ดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท คาสซาร์ดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

642/13-16 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel : 0-2679-3277

Fax : 0-2287-2815

E-mail : mrmbsr@yahoo.com

Website :

Type of business : Manufacturer,Exporter,Importer

Type of product : Yarn Dyed,Piece Dyed,Printing Fabric

Type of material : Cotton,T/C

ผู้ติดต่อ :

คุณบุญนำ บุญนำทรัพย์

คุณภาวิณี วีระพงษ์สุชาติ

คุณณัฐพงศ์ กิตติสุพัฒน์