บริษัท คัลเลอร์เวย์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท คัลเลอร์เวย์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท คัลเลอร์เวย์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท คัลเลอร์เวย์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

722 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2622-8411-3, 0-2221-0666

Fax : 0-2622-8414

E-mail : colourwaytex@yahoo.com

Website :

Type of business : Wholesaler,
Manufacturer,Trader

Type of product : Yarn Dyed,Piece
Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,T/C,T/R,

ผู้ติดต่อ :

คุณภักดี สิริวงศ์สกุล คุณเจริญพร สิริวงศ์สกุล